Regulamin konkursu “Recytuj po ślōnsku z Dursikiym”

 

 

 

Pobierz plakat konkursu DURSIK

 

Pobierz regulamin i formularz zgłoszeniowy konkursu DURSIK

 

Regulamin konkursu „WIYRSZE PO ŚLŌNSKU Z DURSIKIYM”

Stowarzyszenie Demokratyczna Unia Regionalistów Śląskich (DURŚ)
i Zabytkowa Kopalnia Ignacy w Rybniku
organizują konkurs recytatorski dla młodszych dzieci
– wychowanków przedszkoli i uczniów klas 1-3 szkół podstawowych.

§1

1. Stowarzyszenie Demokratyczna Unia Regionalistów Śląskich z siedzibą w Rybniku oraz Zabytkowa Kopalnia Ignacy, zwane dalej Organizatorem zapraszają do udziału w konkursie dla dzieci wieku przedszkolnym oraz uczniów klas od 1 do 3 szkoły podstawowej. Czerpiąc radość z godki ślōnskij zachęcamy do zaprezentowania swoich umiejętności recytatorskich. Treść utworów konkursowych musi być związana z historią, kulturą, architekturą, gospodarką lub przyrodą Górnego Śląska. Repertuar musi obejmować śląskie wiersze w języku śląskim.

2. Konkurs ma na celu wybór najciekawszych wykonań wierszy konkursowych, a także:
a. promocję języka śląskiego, uaktywnianie w zakresie edukacji,
b. rozwijanie umiejętności wokalnych: emisji głosu, poprawnej dykcji, intonacji oraz interpretacji utworu.

§2

1. Konkurs trwa od dnia 13.03.2024 r. do dnia 6.05.2024 r.
2. Konkurs jest organizowany dla wychowanków przedszkoli oraz uczniów klas 1-3 szkół podstawowych.
3. Zgłoszenia do Konkursu mogą dokonać rodzice lub nauczyciele za zgodą rodziców.
4. Udział w konkursie jest bezpłatny.
5. Organizator nie pokrywa i nie zwraca kosztów przygotowania prac konkursowych.
6. Jeden uczestnik może dokonać wyłącznie jednego zgłoszenia w Konkursie.

§3

1. Zgłoszenia do Konkursu przyjmowane będą razem z pracą konkursową do dnia 6 maja 2024 r. na adres e-mail: dursik@dursmlodzi.org.pl
Zgłoszenie powinno być zatytułowane „Konkurs DURSIK (Imię i Nazwisko osoby uczestniczącej)”.
2. Warunkiem udziału w Konkursie jest:
a. Przesłanie skanu formularza zgłoszenia do Konkursu (załącznik nr 1) i zgód Rodziców/Opiekunów (załącznik nr 2) na adres e-mail: dursik@dursmlodzi.org.pl
b. Wysłanie prezentacji nagranych wierszy w wersji audio-video w formacie mp4 (np. telefonem komórkowym) na adres mailowy: dursik@dursmlodzi.org.pl do dnia 6 maja wraz z informacją o wykonawcy (imię i nazwisko, wiek, przedszkole/szkoła, tytuł utworu).
3. Każdy uczestnik prezentuje tylko jeden dowolny utwór po śląsku.
4. Wiersze niespełniające warunków Regulaminu Konkursu nie będą zakwalifikowane do Konkursui nie będą podlegały ocenie Komisji Konkursowej.
5. W przypadku, gdyby oświadczenia Uczestnika Konkursu złożone w formularzu zgłoszenia do Konkursu, okazały się nieprawdziwe, ponosi on pełną odpowiedzialność w stosunku do Organizatora, jak i osób trzecich za ewentualne szkody związane z przesłaniem wiersza konkursowego.

§4

1. Oceny prac konkursowych oraz wyłonienia laureatów Konkursu dokonuje Komisja Konkursu,
2. Członkiem komisji nie może być rodzic uczestnika lub jego nauczyciel,
3. Skład Komisji i sposób działania określa Organizator, który może też dokonać zmian w trakcie trwania Konkursu,
4. Komisja Konkursu będzie oceniać w oparciu o następujące kryteria:
a. dobór tekstu i treści,
b. interpretacja i rozumienie tekstu,
c. pomysł na prezentację,
d. ogólne wrażenie artystyczne.

§5

1. Komisja Konkursu wyłania zwycięzcę Konkursu, a ponadto może przyznać wyróżnienia.
2. Nagrodami w konkursie będą nagrody rzeczowe.

§6

1. O wynikach Konkursu oraz o terminie i miejscu wręczenia nagród laureaci Konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie.
2. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi 25 maja 2024 r. w trakcie Dnia Śląskiego w Zabytkowej Kopalni Ignacy.
3. Laureaci będą mieli możliwość zaprezentowania swojego utworu podczas Dnia Śląskiego.

§7

1. Organizator zastrzega sobie możliwość wykorzystania nagrodzonych prac konkursowych i wyróżnionej pracy konkursowej w celach promocyjnych.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestników Konkursu postanowień przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2016 r., poz 666 z późn.zm).
3. Udział w konkursie oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

§8

W przypadku niejasności wyłączne prawo do interpretacji zapisów Regulaminu ma Organizator. Szczegółowe informacje można uzyskać u Organizatora pod numerem tel.: 507064749 bądź pisząc na adres e-mail: j.porwol@dursmlodzi.org.pl