Demokratyczna Unia Regionalistów Śląskich

Reprezentant Śląska i śląskiej społeczności

Demokratyczna Unia Regionalistów Śląskich

STATUT STOWARZYSZENIA
przyjęty w dniu 10.08.2015 r. w Rybniku

 

ROZDZIAŁ I

 • 1

Stowarzyszenie nosi nazwę Demokratyczna Unia Regionalistów Śląskich, i zwane jest w dalszej części Stowarzyszeniem.

 • 2

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej; na obszarze tym Stowarzyszenie może zakładać Koła.

 • 3

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Rybnik.

 • 4

Stowarzyszenie jest stowarzyszeniem zarejestrowanym, działającym na podstawie przepisów prawa o stowarzyszeniach i posiada osobowość prawną.

 • 5

Stowarzyszenie posługuje się skróconą nazwą DURŚ.

 • 6
 1. Działalność stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim o pracę społeczną członków.
 2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, jednakże służącą wyłącznie realizacji jego celów statutowych i na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
 3. Dochód z działalności stowarzyszenia w całości przeznaczony jest na jego działalność statutową.
 4. Stowarzyszenie dla realizacji zadań statutowych może zatrudniać pracowników.
 • 7
 1. Stowarzyszenie może przystąpić do organizacji krajowych i międzynarodowych, o ile ich cele są zbieżne z celami Stowarzyszenia.
 2. O przystąpieniu do tych organizacji decyduje Zarząd Główny.

 

ROZDZIAŁ II

 • 8

Cele Stowarzyszenia reguluje deklaracja ideowa oraz niniejszy statut. Do celów Demokratycznej Unii Regionalistów Śląskich zaliczamy:

 1. Wspieranie społeczności obywatelskiej, więzi społecznych i solidarności społecznej.
 2. Działanie na rzecz rozwoju kultury regionalnej i wspieranie różnorodności kulturowej.
 3. Podejmowanie działań na rzecz powszechnego dostępu do oświaty i kultury.
 4. Działania w celu walki z dyskryminacją.
 5. Podejmowanie aktywnych działań mających na celu ochronę środowiska naturalnego oraz spuścizny materialnej i duchowej przodków.
 6. Upowszechnianie praw człowieka oraz swobód obywatelskich.
 7. Działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
 8. Promowanie demokratyzacji i decentralizacji Rzeczypospolitej Polskiej w oparciu o lokalne i regionalne społeczności.
 9. Promocja regionalnego kapitału społecznego.
 10. Wspieranie grup mniejszościowych.
 11. Promowanie regionalnego dziedzictwa kulturowego w przestrzeni publicznej.
 • 9

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. Organizowanie prelekcji, seminariów, badań naukowych, kursów, spotkań, bibliotek, klubów, itp.
 2. Organizowanie imprez oświatowych i kulturalnych dla członków Stowarzyszenia i innych osób.
 3. Prowadzenie działalności popularyzatorskiej i wydawniczej.
 4. Propagowanie godeł oraz barw śląskich.
 5. Planowanie i organizowanie działań członków Stowarzyszenia na rzecz społeczności lokalnych.
 6. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.
 7. Promowanie decentralizacji, regionalizmu i samorządności.
 8. Promowanie swojej działalności w środkach społecznego komunikowania.
 9. Organizowanie lub udział w międzynarodowych, międzyregionalnych konferencjach, seminariach, sympozjach tematycznych w zakresie prowadzonej działalności.
 10. Organizowanie manifestacji i akcji protestacyjnych.
 11. Organizowanie imprez sportowych, obozów, rajdów i innych form turystyki.
 12. Organizowanie szkół i innych placówek oświatowych.
 13. Współpracę z innymi organizacjami.
 14. Prowadzenie działalności gospodarczej, mającej na celu wypracowywanie środków na działalność statutowo-programową, z uwzględnieniem tworzenia podmiotów gospodarczych
  i współpracy z innymi podmiotami.
 15. Tworzenie innych podmiotów, w tym prawnych, służących realizacji celów Stowarzyszenia.
 16. Inną działalność pozwalającą realizować cele Stowarzyszenia, a możliwą w ramach prawa.

 

ROZDZIAŁ III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

 • 10

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na członków zwyczajnych i wspierających.

 • 11

Członkiem zwyczajnym może być każda osoba posiadająca obywatelstwo polskie, która złoży pisemne oświadczenie o akceptacji działań statutowych Stowarzyszenia.

 • 12

Członkiem wspierającym może być każda osoba fizyczna lub prawna, która złoży deklarację o przystąpieniu do Stowarzyszenia w takim charakterze. Obowiązki zawarte w § 14 pkt 1 i 4 Statutu dotyczą również członków wspierających.

 • 13

O przyjęciu w poczet członków zwyczajnych decyduje Zarząd Główny, a po powstaniu na danym terenie Koła  – Zarząd Koła, na podstawie pisemnej deklaracji osoby ubiegającej się o przyjęcie do Stowarzyszenia.

 • 14
 1. Członkowie zwyczajni mają prawo:
 2. wybierać i być wybieranymi do władz Stowarzyszenia,
 3. uczestniczyć w pracach i wszelkich imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
 4. zgłaszać wszelkie wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia oraz żądać wyjaśnień od stosownych władz Stowarzyszenia,
 5. korzystać z urządzeń, pomieszczeń i pomocy Stowarzyszenia na określonych przez jego władze zasadach.
 6. Członkowie wspierający mają stosowne prawa określone w §13 pkt l b), c), d).
 • 15

Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia zobowiązani są do:

 1. Przestrzegania statutu oraz stosowania się do regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.
 2. Aktywnego uczestnictwa w działaniach Stowarzyszenia.
 3. Regularnego płacenia składek członkowskich.
 4. Dbania o dobre imię Stowarzyszenia.
 • 16

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

 1. Dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi Głównemu, a w przypadku działania na danym terenie Koła, zarządowi tegoż Oddziału.
 2. Podjęcia przez Zarząd Główny decyzji o pozbawieniu członkostwa w oparciu o umotywowany wniosek Komisji Rewizyjnej.
 3. a) powodem wysunięcia przez Komisję Rewizyjną wniosku o pozbawienie członkostwa może być niespełnianie statutowych wymogów członkostwa lub nieprzestrzeganie obowiązków członka określonych w §14, w szczególności:
 4. b) niepłacenie składek przez okres co najmniej sześciu miesięcy
 5. c) od decyzji Zarządu Głównego przysługuje prawo odwołania się do najbliższego zwyczajnego Walnego Zebrania
 6. Śmierci.

 

ROZDZIAŁ IV

Władze Stowarzyszenia

 • 17

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków albo Zebranie Delegatów.
 2. Zarząd Główny.
 3. Komisja Rewizyjna.
 • 18
 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków albo Zebranie Delegatów.
 2. Podział:
 3. do pułapu 30 członków zwyczajnych odbywają się Walne Zebrania Członków, zaś powyżej tego pułapu  Zebrania Delegatów;
 4. delegaci wybierani są proporcjonalnie; każdy zwyczajny członek ma jeden głos; do pułapu 150 członków zwyczajnych na 5 członków zwyczajnych przypada l delegat, powyżej tego pułapu relacja ta wynosi 10: l; mandat delegata jest ważny na czas trwania Zebrania Delegatów.
 5. Walne Zebranie Członków albo Zebranie Delegatów zwołuje Zarząd Główny, zawiadamiając członków w przypadku Walnego Zebrania Członków na 2 tygodnie przed terminem Zebrania, zaś w przypadku  Zebrania Delegatów na 2 miesiące przed terminem Zebrania, w zawiadomieniu podając porządek obrad.
 6. Zwyczajne Walne Zebranie Członków albo Zebranie Delegatów odbywa się raz do roku.
 7. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków albo Zebranie Delegatów zwołuje Zarząd Główny z własnej inicjatywy lub na żądanie Komisji Rewizyjnej lub na wniosek 1/4 członków w ciągu
  2 miesięcy od otrzymania wniosku lub podjęcia uchwały.
 8. Walne Zebranie Członków albo Zebranie Delegatów podejmuje decyzje drogą uchwały.
 9. Głosowanie:
 10. głosowanie odbywa się w sposób jawny;
 11. każdy członek Stowarzyszenia lub delegat biorący udział w Walnym Zebraniu Członków albo Zebraniu Delegatów ma prawo bez podania przyczyn zażądać tajności głosowania. Wyżej wymieniony wniosek automatycznie wyłącza jawność głosowania.
 12. Uchwały:
 13. uchwały Walnego Zebrania Członków albo Zebrania Delegatów zapadają zwykłą większością głosów przy obecności minimum 2/3 uprawnionych do głosowania;
 14. w przypadku braku quorum decyzją Zarządu Głównego Walne Zebranie Członków albo Zebranie Delegatów może się odbyć w drugim, wyznaczonym przez Zarząd Główny terminie, na którym uchwały będą mogły zapadać bez przewidzianego w pkt 8. a) quorum. Zarząd Główny powiadamia o swej decyzji zebranych na Walnym Zebraniu; nie obowiązują podane w pkt. 3. i 5. terminy; delegaci zachowują swój mandat, o ile delegujący nie zadecydują inaczej.
 15. sformułowanie w §23 pkt 3 należy rozumieć tak, iż przedstawiany pod głosowanie, na opisanych powyżej zasadach, jest wniosek odwrotny, „o odrzucenie”, którego nieprzyjęcie oznacza akceptację uchwały.

 

 • 19

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków albo Zebrania Delegatów należy:

 1. Dokonywanie zmian w statucie Stowarzyszenia.
 2. Uchwalanie programów działania i wszelkich innych decyzji dotyczących Stowarzyszenia.
 3. Wybór oraz odwoływanie Zarządu Głównego i Komisji Rewizyjnej, a także rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z ich pracy, w szczególności udzielanie absolutorium Zarządowi Głównemu.
 4. Podejmowanie decyzji o rozwiązaniu Stowarzyszenia.
 5. Rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu Głównego w sytuacjach określonych w §15 pkt.2

 

 • 20
 1. Funkcje i kadencja
 2. a) Zarząd Główny pełni funkcje najwyższej władzy Stowarzyszenia w okresach kiedy Walne Zebranie Członków albo Zebranie Delegatów nie obraduje;
 3. b) kadencja Zarządu Głównego trwa 2 lata, o ile Walne Zebranie Członków albo Zebranie Delegatów nie postanowi zmienić składu Zarządu Głównego przed upływem jego kadencji.
 4. Zarząd Główny składa się z 3 do 15 osób;  a na czele Zarządu Głównego stoi Prezes, który kieruje jego pracami.
 5. Zarząd Główny podejmuje decyzje drogą uchwały, zwykłą większością głosów, przy obecności przynajmniej połowy członków Zarządu.

 

 • 21

Do kompetencji Zarządu Głównego należy:

 1. Kierowanie działalnością Stowarzyszenia.
 2. Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków albo Zebrania Delegatów.
 3. Ustalanie planów działalności Stowarzyszenia, jego budżetu oraz zatwierdzanie sprawozdań z ich wykonania.
 4. Uchwalanie regulaminu Zarządu Głównego określającego zasady pracy i strukturę organizacyjną Zarządu Głównego.
 5. Wybór Prezesa i, o ile regulamin to przewiduje, innych władz Zarządu Głównego
 6. Podejmowanie decyzji dotyczących Kół zgodnie z postanowieniami niniejszego statutu.
 7. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.
 8. Uchwalanie symboli i znaków Stowarzyszenia oraz wysokości składek członkowskich.
 9. Tworzenie innych niż terytorialne jednostek organizacyjno-wykonawczych Stowarzyszenia (takich jak biura, projekty, zakłady gospodarcze, sekcje itp.).
 10. Tworzenie podmiotów prawnych takich jak: fundacje, podmioty gospodarcze (przedsiębiorstwa, spółki itp.).

 

 • 22

Komisja Rewizyjna

 1. Skład i kadencja
 2. a) składa się z od 3 do 10 osób;
 3. b) jej kadencja trwa 2 lata.
 4. Działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu określającego zasady pracy i strukturę organizacyjną Komisji Rewizyjnej.
 5. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo wglądu do wszystkich dokumentów Stowarzyszenia.
 6. Komisja Rewizyjna ma prawo żądać stosownych wyjaśnień od wszystkich organów i władz Stowarzyszenia.
 7. Stosuje się odpowiednio §19 pkt 3.

 

 • 23

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

 1. Kontrola całokształtu działalności, a w szczególności gospodarki finansowej Stowarzyszenia.
 2. Kontrola opłacania składek członkowskich i udzielanej pomocy finansowej.
 3. Składanie Walnemu Zebraniu Członków albo Zebrania Delegatów sprawozdań wraz z oceną działalności i wnioskami dotyczącymi udzielenia absolutorium Zarządowi Głównemu.
 4. Przedstawianie Zarządowi Głównemu wniosków w sprawie działalności Stowarzyszenia
 5. Składanie wniosków o pozbawienie członkostwa.

 

 • 24
 1. Zarząd Główny i Komisja Rewizyjna mogą uzupełnić swój skład przyjmując nowych członków w miejsce członków ustępujących.
 2. Procedura powyższa może mieć miejsce do momentu, kiedy w Zarządzie Głównym lub Komisji Rewizyjnej pozostanie przynajmniej połowa członków pełniących swe funkcje z wyboru przez Walne Zebranie Członków albo Zebranie Delegatów.
 3. Dokooptowani członkowie pełnią swe funkcje warunkowo do najbliższego Walnego Zebrania Członków albo Zebrania Delegatów, na którym nieodrzucenie ich kandydatur oznacza ich akceptację jako pełnoprawnych członków.

 

ROZDZIAŁ V

Struktura Stowarzyszenia:

Koła i władze terenowe

 • 25
 1. Koło jako jednostka terytorialna stowarzyszenia może obejmować gminę, kilka gmin, miasto lub powiat.
 2. Utworzenie Koła następuje uchwałą Zarządu Głównego po uprzednim przedłożeniu wniosku co najmniej 10 członków Stowarzyszenia zamieszkujących obszar działania koła i określającym terytorium działania.
 3. Utworzenie kół o zasięgu gminy na terenie działania koła o zasięgu powiatu wymaga uprzedniego uzyskania akceptacji władz koła o zasięgu powiatu.
 4. Zarząd Główny powierza wskazanemu w uchwale członkowi-założycielowi pełnienie obowiązku tymczasowego prezesa tego koła, które najpóźniej w ciągu 3 miesięcy wybiera swoje władze statutowe.
 5. Można być członkiem władz jednego koła pełniąc równocześnie funkcję we władzach naczelnych Stowarzyszenia.

 

 • 26

Władzami kół są:

 1. Walne Zebranie Członków Koła,
 2. Zarząd Koła,
 3. Komisja Rewizyjna Koła. 

 

 • 27
 1. Walne Zebranie Członków Koła jest najwyższą władzą Koła.
 2. Walne Zebranie Członków Koła może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 3. Uchwały Walnego Zebrania Członków Koła zapadają zwykłą większością głosów z wyjątkiem wniosku o rozwiązanie Koła, gdzie obowiązują większość 2/3 Walnego  Zebrania Członków Koła.

 

 • 28

Do Walnego Zebrania Członków Koła należy:

 1. uchwalanie programów działania,
 2. wybór i odwołanie Prezesa Koła oraz Zarządu Koła i Komisji Rewizyjnej Koła,
 3. wybór delegatów na Zebranie Delegatów Stowarzyszenia,
 4. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz oraz udzielanie lub odmowa udzielenia absolutorium ustępującym władzom,
 5. wnioskowanie o rozwiązanie Koła.

 

 • 29

W Walnym Zebraniu Członków Koła biorą udział:

 1. Z głosem stanowiącym członkowie zwyczajni.
 2. Z głosem doradczym zaproszeni członkowie honorowi i wspierający oraz członkowie władz Stowarzyszenia.

 

 • 30

Walne Zebranie Członków Koła zwołuje Zarząd Koła powiadamiając członków o jego miejscu, proponowanym porządku obrad i terminie, na co najmniej 14 dni przed wyznaczonym terminem.

 

 • 31
 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Koła zwołuje Zarząd Koła:
 2. a) z własnej inicjatywy,
 3. b) na pisemne żądanie Zarządu Głównego,
 4. c) na pisemny wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej lub Komisji Rewizyjnej Koła,
 5. d) na pisemny wniosek, co najmniej 1/3 uprawnionych do głosowania członków zwyczajnych Koła.
 6. Zarząd Koła jest obowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Koła w terminie 8 tygodni od daty złożenia wniosku lub żądania, o których mowa w ust. 1 pkt. 2, 3 i 4.
 7. W przypadku nie zwołania przez Zarząd Koła Walnego Zebrania Członków Koła w terminie lub trybie określonym w statucie, uprawnioną władzą do jego zwołania jest Komisja Rewizyjna Koła.

 

 • 32

Zarząd Koła kieruje jego działalnością w obszarze swego działania, zgodnie z uchwalonym programem działania, uchwałami władz nadrzędnych i postanowieniami statutu.

 • 33
 1. Zarząd Koła składa się z Prezesa Koła i minimum 8 członków. Na swym pierwszym posiedzeniu w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów Zarząd Koła wybiera ze swego grona wiceprezesa, sekretarza i skarbnika.
 2. Posiedzenia Zarządu Koła odbywają się według potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 3. Uchwały Zarządu Koła zapadają w głosowaniu, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu Koła.
 4. Dla zbadania spraw i problemów oraz opracowania wniosków, Zarząd Koła może powołać zespoły pomocnicze, określając ich skład oraz zadania.
 5. Posiedzenia Zarządu Koła zwołuje Prezes Koła z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej połowy członków Zarządu Koła, w terminie 14 dni od zgłoszenia wniosku.
 • 34

Do zakresu działania Zarządu Koła należy w szczególności:

 1. wykonywanie uchwał  Zebrania Delegatów, Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia,
 2. Członków Koła i Zarządu Głównego,
 3. określenie szczególnych dla danej jednostki kierunków działania,
 4. zatwierdzenie rocznego planu finansowego i rocznego sprawozdania finansowego,
 5. reprezentowanie Koła na zewnątrz,
 6. w wypadku jednostek posiadających osobowość prawną zarządzanie majątkiem, organizowanie
 7. działalności, a także zaciąganie zobowiązań finansowych,
 8. uchwalanie wniosku o rozwiązanie jednostki,
 9. współdziałanie z pokrewnymi stowarzyszeniami i jednostkami samorządu terytorialnego na obszarze swojego działania,
 10. zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Walnych Zebrań Członków Koła,
 11. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków Koła.

 

 • 35

Komisja Rewizyjna Koła

 1. Komisja Rewizyjna Koła jest kolegialną władzą powołaną do sprawowania kontroli działalności Zarządu Koła.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z od 3 do 5 członków, którzy na swym pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów Przewodniczącego, jego Zastępcę i Sekretarza.
 3. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają w głosowaniu zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy jej członków.

 

 • 36

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Koła należy:

 1. kontrola działalności Zarządu Koła pod względem celowości, prawidłowości i zgodności z przepisami prawa, postanowieniami statutu i uchwałami władz nadrzędnych,
 2. współpraca z Komisją Rewizyjną stowarzyszenia,
 3. przedstawianie Zarządowi Koła uwag, wniosków i zaleceń pokontrolnych dotyczących działalności statutowej i finansowej,
 4. zgłaszanie Zarządowi Głównemu umotywowanych wniosków o uchylenie uchwał Zarządu Koła sprzecznych z postanowieniami prawa, statutu, uchwałami władz nadrzędnych lub działających na szkodę Stowarzyszenia,
 5. przedkładanie Walnemu Zebraniu Członków Koła sprawozdań ze swej działalności oraz przedkładanie wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium Zarządowi Koła.
 • 37

Komisja Rewizyjna Koła jest zobowiązana przeprowadzić kontrolę działalności Zarządu Koła co najmniej raz w roku.

 • 38

Członkowie Komisji Rewizyjnej Koła mają prawo udziału w posiedzeniach Zarządu Koła z głosem doradczym.

 

ROZDZIAŁ VI

Majątek Stowarzyszenia

 • 39
 1. Majątek Stowarzyszenia mogą stanowić: nieruchomości, ruchomości, fundusze i prawa na dobrach niematerialnych.
 2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. Majątek Stowarzyszenia powstaje z:
 4. a) składek członkowskich;
 5. b) dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego;
 6. c) subwencji i dotacji, darowizn, zapisów i dywidend;
 7. d) dochodów z działalności gospodarczej i statutowej.
 8. Dochody Stowarzyszenia po sfinansowaniu kosztów działalności przeznacza się w całości na cele statutowe.
 9. W sprawach związanych z oświadczeniem woli w imieniu Stowarzyszenia wymagana jest uchwała Zarządu Głównego lub oświadczenie wyznaczonego przez Zarząd Główny pełnomocnika
 10. W sprawach dyspozycji majątkowych i związanych z działalnością gospodarczą wymagana jest uchwała Zarządu Głównego lub oświadczenie wyznaczonego przez Zarząd Główny pełnomocnika.
 11. Do ważności pism i innych dokumentów wymagany jest podpis Prezesa lub wyznaczonego przez Prezesa członka Zarządu Głównego lub wyznaczonego przez Zarząd Główny pełnomocnika.

 

ROZDZIAŁ VII

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

 • 40

Zmiana statutu Stowarzyszenia może nastąpić na mocy uchwały Walnego Zebrania Członków albo Zebrania Delegatów na wniosek Zarządu Głównego, Komisji Rewizyjnej lub 1/4 członków; głosowanie odbywa się na zasadach określonych w §17 pkt 7. i 8.

 • 41

Stowarzyszenie może się rozwiązać na mocy uchwały Walnego Zebrania Członków albo Zebrania Delegatów na wniosek Zarządu Głównego, Komisji Rewizyjnej lub 1/4 członków; głosowanie odbywa się przy obecności minimum 2/3 uprawnionych do głosowania, uchwała zapada bezwzględną większością głosów.

 

ROZDZIAŁ VIII

Postanowienia końcowe

 • 42

W sprawach nieunormowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy dotyczące stowarzyszeń w Polsce.