Aktualności

X Diktand Ślōnskij Gŏdki

25 maja 2024 w ramach „X Diktand Ślōnskij Gŏdki“ miały miejsce dwa wydarzenia – „DURSIK” czyli konkurs recytatorski śląskich wierszy przeznaczony dla dzieci w wieku przedszkolnym i klasach 1-3 oraz śląskie dyktando. Młodzi uczestnicy konkursu recytatorskiego nadsyłali swoje popisy w formie nagranego video, natomiast na terenie Zabytkowa Kopalnia IGNACY jury razem z prowadzącymi dr Sebastian…
Dowiedz się więcej

X diktand Godki Ślōnskij – Zaproszynie

Regulamin dyktanda języka śląskiego 2024

Tref DURŚ 04.2024

We sobota 19.04 czōnkowie DURŚ trefili sie jak we kożdy miesiōnc. coby ôbgōdać sprawy ferajny, jak tyż inksze ślōnskie sprawōnki. We skrōcie ômōwiyli my: – X Diktand Ślōnskij Gŏdki, – Kônkurs recytatorski DURSIK,– Ślōnski jynzyk – fakty, mity, ideologije, – Rajza do Krakowa ze “Mikołojkiym” na zaproszyni francuskigo konsulatu, – 80 rocznica Tragedyje Gōrnoślōnskij. Nasze…
Dowiedz się więcej

Z buzychym u Konsul Honorowej Francji w Katowicach

6 kwiytnia delegacyjo DURŚ bōła z byzuchym u Consul Honoraire de France à Katowice/ Konsul Honorowa Francji w Katowicach kaj ôsprowiali my ô ôstatnij ksiōnżce Grzegorza Buchalika “Mikołojek“, jak tyż jego nastympnym przekłŏdzie – Asteriks na szpilach ôlimpijskich. Pani Kōnsul była fest rada co klasyki francuskij literatury sōm przekludzane na ślōnskŏ gŏdka. Gŏdali my tyż ô prziszłości…
Dowiedz się więcej

43 Ślōnski Sztwŏrtek – Pamiętniki kobiet z rodzin górniczych

28 marca we Halo Rybnik trefiyli my sie 43 roz na ślōnskim sztwŏrtku, kaj dr Monika Glosowitz ôsprawioła ô fest srogim projekcie “Pamiętniki kobiet z rodzin górniczych“. Bōła sam ksiōnżka, ale gŏdali my tyż ô inkszych wydarzyniach kere zrychtowano skuli tego tymatu, jak kōnkursy eli majsterklasy z pisanio pamiyntnikōw. Niy idzie tak blank pedzieć jakie…
Dowiedz się więcej

42 Ślōnski Sztwŏrtek – Dziyń Ôjczystyj Gŏdki

W ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego w halo!Rybnik w sobotę 24 lutego miało miejsce spotkanie, gdzie odbyło się czytanie performatywne śląskiej jednoaktówki autorstwa Marcina Melona, opowieści pań Zofii i Eli, prezentowane były autorskie piosenki po śląsku, a członek Rady Języka Śląskiego Rafał Adamus przedstawił działania na rzecz uznania gŏdki za język regionalny.  

Mianujom mie Hanka we Syjmie RP

31.01 skuli spektaklu “Mianujom mie Hanka” we Syjmie Rzeczypospolityj Polskiyj, kery zrychtowōł czōnek DURŚ Łukasz Kohut, bylimy z byzuchym we Warszawie. Pedzieć co Grażyna Bułka mo fest grajfka do aktorzynio to choby nic niy pedzieć, toć winszujymy nastympnego sukcesu i dobryj roboty dlo Ślōnska!

79 rocznica Tragedyji Gōrnoślōnskij

27 Stycznia ôdbōły sie obchody 79 rocznicy Tragedyji Gōrnoślōnskij, kere kludził Ruch Autonomii Ślōnska, a Ślōnsko Ferajna. Kamraci z naszej ferajny tyż brali udział w tych uroczystościach, Dr Sebastian Musioł gŏdoł na Leśnym cmyntorzu ôfiar ôbozu pracy z 1945r we Mysłowicach, a Sebastian Reinhold Handÿ-Fischer gŏdoł po naszymu na bramie polskigo ôbōzu Zgoda w Świyntochłowicach.…
Dowiedz się więcej

41 Ślōnski Sztwŏrtek – Kaj frōnt zaglōndoł do chałup

18.01 ôdbōł sie kolejny Ślōnski Sztwortek – Kaj frōnt zaglōndoł do chałup, na kerym Mateusz Paszenda ôsprōwioł ô realiach żywobyciŏ we czas 2 Wojny Światowyj, jak i ô “wyzwolyniu” kere bōło po tym. Za ta srogo wiedza autora ksiōnżki i tymat, kery ôpisoł mōmy do niygo wielgo zŏca! Mateusz Paszenda – magister pedagogiki ôpiekuńczo-wychowawczyj we…
Dowiedz się więcej

Wilijŏ DURŚ

19.12 ôdbōł sie ôstatni we tym roku tref DURŚ. Skuli godōw zrychtowali my wilijŏ dlŏ naszych czōnkōw, a sympatykōw. Bōła moczka, makōwki, kołocz, harynki ôrōz kolyndy na gitara, jarganki i mocka siylnych gardeł. Mōmy nadzieja, iże wszyjscy mieliście szpaśne gody wespōł ze swojōm familijōm ôrōz winszujymy Wōm tyż szczynścia, zdrowiŏ, a blank dobrego Nowego Roku!

40 Ślōnski Sztwŏrtek: Mikołajek ôd kuchnie. Powōniej i posmakuj ksiōnżka.

14.12 ôdbōł sie 41 Ślōnski Sztwŏrtek “Mikołajek ôd kuchnie. Powōniej i posmakuj ksiōnżka” na kerym Grzegorz Buchalik ôsprowiōł ô przekłodaniu z francuskigo na ślōnski “Le Petit Nicolas” René Goscinnego. Ksiōnżka wydano bez Silesia Progress – śląskie wydawnictwo ôpowiado ô mōdym karlusie z Francyje, kery lubi szpilać we fusbal, a rojbrować ze swoimi kamratami. Gŏdali my…
Dowiedz się więcej

XXXIX Ślōnski Sztwŏrtek: Pałac Dietrichsteinōw – gyszichta kejś, a dzisiej

Wczoraj 9 listopada bōł XXXIX tref z seryji Ślōnski Sztwŏrtek we Halo Rybnik p.m „Pałac Dietrichsteinōw-gyszichta kejś, a dzisiej” a gościym trefu bōła menadżerka pałacu Hanna Blokesz-Bacza, kero poôsprawiała ô gyszichcie obiektu i jak dzisiej funguje jako Muzeum w Wodzisławiu Ślōnskim. Całość pokludziyli członkowie DURŚ – dr Sebastian Musioł, a Marcin Petters. Transmisyjŏ online Krzysztof…
Dowiedz się więcej

XXXVIII Ślonski Sztwŏrtek – Inkszo rajza po Gōrnym Ślōnsku

We sztwŏrtek 19go paździyrnika trefilimy sie na XXXVIII Ślōnskim Sztwŏrtku “Inkszo rajza po Gōrnym Ślōnsku“, czyli rozprawiani ferajny Urbex Chorzów ô tym jak eksplorujōm i rajzujōm po ôpuszczōnych budynkach, zakładach przemysłowych i inkszych placach. Pospōł z ferajnōm Urbex Chorzów gŏdali my ô grubach, pałacach, a inkszych placach kere stojōm w ruinie i czekajōm na lepszy…
Dowiedz się więcej

World Cleanup Day/Dziyń Wychrōnianio Świata 2023

Je w roku taki dziyń, kedy ludzie na cołkim świecie zbiyrajōm sie, coby pospōł wychraniać Ziymia. Łōńskigo roku do ruchu prziłōnczyło sie 190 krajōw, a 15 milijōnōw ludzi zebrało we swojich krajach 60 tauzynōw tōn abfali! We piōntek 15.09 bydymy wychraniać naszo rzyka Nacyna i jeji ôkolice, toć zaprŏszōmy! Zaczynōmy na Rajzapunkt ô 15: https://goo.gl/maps/T5nK77pwvbCxGNqAA

XXXVII Ślōnski Sztwŏrtek “Kej Ślōnzok działo jak “Gorol”- eli to gańba?”

We piōntek 8.09 ôdbōł sie XXXVII Ślōnski Sztwŏrtek na kerym wiceprezydynt Rybnika Piotr Masłowski ôsprowiōł co to dlŏ niego je Ślōnsk, jak go spōminŏ i jak go widzi bez pŏrã lŏt. Czy Ślōnzoki sōm aktywne społecznie? Czy poradzōm zadbać ô swoji interesy? Czy werci coś zmiyniać w naszych działaniach? Ô tym jak wyglōndo ôbecność Ślōnzokōw…
Dowiedz się więcej

XVII Marsz Autonomije

15 lipnia w Katowicach, w dziyń ślōnskij fany, ôdbydzie sie nojsrogszŏ manifestacyjŏ ślōnskij tożsamości i samoreskiyrowanio. Marsz skludzo gyneracyje, roztōmajte światopoglōndy, łōnczy tych, kerzi sōm Ślōnzokami z narodzyniŏ i tych, dlŏ kerych ślōnskość to dziynny wybōr placu do żywobyciociŏ i roboty. Ten tref je ôtwarty na wszyjskich Ślōnzokōw, bez zglyndu na nacyje eli gŏdka, toć…
Dowiedz się więcej

IX diktand Godki Ślōnskij

27 maja w ramach “Ślōnskigo pikniku historycznego na Hoymgrubie (Zabytkowa kopalnia Ignacy w Rybniku), były dwie imprezy ôrganizowane bez DURŚ. Finał kōnkursu muzycznygo dlo bajtli pod mianym “Śpiywej z Dursikiym po ślōnsku” a potym IX Diktand Godki Ślōnskij. Podczas rozdowanio geszynkōw a diplōmōw bajtlōm, dzieci pokozały kunszt śpiywanio piosynek (Alina Kusza i Zuzanna Nowak) Pośrôd…
Dowiedz się więcej

IX diktand Godki Ślōnskij

O godzinie 14.00 rozpocznie sie zapisywanie uczestnikōw Diktand Gŏdki Ślōnskij na Hoymgrubie, a ô 15.00 pisani. W trakcie sprawdzania prac bez jury idzie zwiydzać cało gruba i uczestniczyć we licznie zorganizowanych imprezach.   Regulamin Dyktand Języka Śląskiego 2023

Ślōnsko Sztama

Dzisiej 22 kwiytnia byli my we Nikiszowcu kaj #ŚlōnskoSztama pospōł ôświadczyła, co bydzie dbać ô ślōnsko gŏdka, idyntyfikacyjõ jak tyż kulturã. Dziynkujymy wszyjskim za ta spisowa akcyjŏ, szafnylimy to!  

XXXVI tref ze seryji Ślōnski Sztwortek

Wczoraj we Halo Rybnik bōł XXXVI tref ślōnskigo sztwŏrtku mianowoł sie Ô Ślōnsku i ze Ślōnska – subiektywny przeglōnd naszyj literatury kej Krzysztof Szweda ôsprawiōł ze Ela Janota i Paulina Rzymanek ô roztōmajtych knigach, ich pisaniu, przekłŏdaniu i czymu je to take ciynżke. Video: https://fb.watch/k1eFllwXiC/ Fot: Rafał Lodziński, Józef Porwoł