Demokratyczna Unia Regionalistów Śląskich

Reprezentant Śląska i śląskiej społeczności

Regulamin dyktanda języka śląskiego.

 1. Organizatorem dyktanda jest Stowarzyszenie Demokratyczna Unia Regionalistów Śląskich zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000573047, adres: 44-273 Rybnik, ul. Ustronna 26, w treści regulaminu nazywany „organizatorem”, współorganizatorem merytorycznym jest Zespół Kodyfikacji Godki Śląskiej.
 2. Celem konkursu jest promowanie języka śląskiego w piśmie według ortografii uzgodnionej w Cieszynie z późniejszą jej kontynuacją. Zasady te zostały opublikowane w kwartalinku edukacyjnym Rechtor na stronie 23, oraz dostępne są w internecie pod adresem: https://www.dursmlodzi.org.pl/?page_id=287
 3. Zasady udziału w dyktandzie i przeprowadzenia dyktanda określa niniejszy regulamin.
 4. Zgłoszenie do udziału w dyktandzie jest równoznaczne z akceptacją regulaminu przez Uczestnika.
 5. Udział w dyktandzie jest dobrowolny.
 6. W dyktandzie nie obowiązuje przedział wiekowy. Wszyscy zainteresowani mogą wziąć udział.
 7. Nie ma także ograniczeń zawodowych.
 8. Członkowie zarządu organizatora mogą brać udział w pisaniu VI Diktanda Ślōnskij Godki, ale ich prace nie będą brane pod uwagę w wynikach końcowych.
 9. Zapisy chętnych do udziału w dyktandzie będą przyjmowane w terminie od dnia ogłoszenia Regulaminu do godziny 17:00, 24 maja 2019 r.
 10. a) Zapisy są także przyjmowane telefonicznie, oraz przez e-mail: • telefon: +48 798 359 790; telefon: +48 507 064 749; e-mail: j.porwol@dursmlodzi.org.pl
 11. b) W celu rejestracji należy podać imię i nazwisko, miasto zameldowania, oraz datę urodzenia.
 12. Dyktando rozpocznie się 24 maja 2019 r., punktualnie o godzinie 17.00 w Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku przy ul. Mościckiego 3.
 13. Tekst dyktanda zostanie przygotowany przez Zespół Kodyfikacji Śląskiej Godki w osobie Leona Sładka, pod nadzorem organizatora. Stowarzyszenie Demokratyczna Unia Regionalistów Śląskich „DURŚ” zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego adres: 44-273 Rybnik, ul. Ustronna 26, www.dursmlodzi.org.pl KRS: 0000573047 | REGON: 36238997700000 | NIP: 6423191447
 14. Uczestnicy dyktanda otrzymają oznakowane kartki dostarczone przez organizatora z miejscem na wpisanie imienia i nazwiska oraz dyktowanej treści dyktanda.
 15. Wszystkie prace zostaną sprawdzone przez komisję, bezpośrednio po przeprowadzeniu dyktanda. Komisja pod przewodnictwem dr hab.Henryka Jaroszewicza w składzie: • Aleksandra Gruszka, Rafał Adamus, Porwoł Józef • Szczeponek Andrzej • Zimończyk Alojzy, Wojciech Orliński i Stanisław Neblik
 16. Decyzje komisji są ostateczne i wiążące dla uczestników.
 17. Przewidziane nagrody i wyróżnienia są dla uczestników których prace zostaną najwyżej ocenione przez komisję wymienioną w punkcie 12.
 18. Nagrody rzeczowe i finansowe zostały ufundowane przez organizatora, firmy: LUBAR S.A., MERSPLAST, Tygiel Rozmaitości, oraz Europosła Marka Plurę.
 19. Administratorem danych osobowych uczestników dyktanda jest Demokratyczna Unia Regionalistów Śląskich.
 20. Organizator zastrzega sobie prawo publikowania zwycięzców oraz uczestników dyktanda w środkach masowego przekazu – internet, radio, prasa, tv.
 21. Uczestnicy dyktanda akceptując regulamin wyrażają zgodę na bezpłatne publikowanie ich danych osobowych zawężonych do imienia, nazwiska, miejscowości oraz wizerunku w materiałach informacyjnych związanych z promocją dyktanda.
 22. Uczestnik dyktanda wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych poprzez organizatora konkursu zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
 23. Każdy uczestnik, który nie wyraża zgody na przetwarzanie jego danych osobowych (w tym wizerunku) jest zobowiązany zgłosić to pisemnie Organizatorowi.

 

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane opublikowaniem nieprawdziwych danych osobowych bądź błędnych informacji podanych w zgłoszeniach uczestników.
 2. Administratorem danych osobowych związanych z konkursem jest organizator. Dane osobowe wykorzystane zostaną tylko i wyłącznie w celu promocji oraz weryfikacji osób na potrzeby przeprowadzenia dyktanda, dane osobowe nie zostaną przekazane innym podmiotom.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian treści niniejszego regulaminu, zmiany nie będą dokonywane w dniu przeprowadzania konkursu oraz po jego zakończeniu.